MESAJ PUBLIC ÎN CONTEXTUL COVID-19

MESAJ PUBLIC ÎN CONTEXTUL COVID-19

Având în vedere declanșarea stării de urgență la nivel european dar și în contextul interesului public major pentru ocrotirea sănătății publice, Asociația pentru Protecția Vieții Private, susține efortul Guvernului Republicii Moldova de amendare a cadrului legislativ național (https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect11_1_9.pdf) care vine să înăsprească măsurile de ocrotire a sănătății, inclusiv prin amendarea Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Așadar, Asociația vine cu următoarele propuneri de îmbunătățire a proiectului de lege:

  1. Amendamentul ce se referă la art. 6 alin. (1) lit. g) care stabilește că la introducerea după cuvintele ,,securitatea statului” de a introduce cuvintele ,,sau reducerii riscului de declanșării urgenței de sănătate publică” este impropriu literei vizate, or, norma la care se propune amendamentul, se referă la prelucrarea datelor în scop de asigurare securității statului – noțiune care este definită de art. 1 din Legea securității statului nr. 618/1995, care cuprinde:

prin securitatea statului se înțelege protecția suveranității, independenței și integrității teritoriale a țării, a regimului ei constituțional, a potențialului economic, tehnico-științific și defensiv, a drepturilor și libertăților legitime ale persoanei împotriva activității informative și subversive a serviciilor speciale și organizațiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale unor grupuri sau indivizi aparte. Așadar, după cum relevăm, starea de sănătate sau sănătatea publică nu intră în acțiunile de asigurare a securității statului.

Chintesența modificărilor propuse se consideră a fi oportună de a fi completată la art. 6 alin. (1) lit. c) după cum urmează: după cuvintele ,, a altei persoane” se va completa cu textul ,,a altor persoane” și la final se va completa cu textul ,,sau în caz de risc pentru sănătatea publică sau în cazul situațiilor de urgență în sănătate publică”. Propunerea este motivată din considerentul că norma vizată se referă la prelucrarea datelor în scopul asigurării sănătății subiectului de date și altor persoane, inclusiv textul propus spre completare corespunde normelor specifice din domeniul sănătății publice care cuprinde tot spectru de acțiuni prevăzute de Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice.

  1. Amendamentul ce se referă la art. 7 alin. (2) care stabilește substituirea textului ,,sau a sănătății subiecților datelor cu caracter personal. Dacă scopurile menționate se referă la alte persoane sau la societate în general, iar subiecții datelor cu caracter personal nu si-au dat consimțământul în scris și în mod neechivoc, urmează să fie obținută autorizația Centrului în modul stabilit de lege.” cu textul ,, , a sănătății subiecților de date cu caracter personal, precum și în cazul reducerii riscului de declanșare sau a declanșării urgenței de sănătate publică.” – considerăm necesar a fi expuse într-o redacție nouă utilizându-se terminologia juridică specială din domeniul sănătății publice după cum urmează: propunem substituirea textului ,, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieții, integrității fizice sau a sănătății subiecților datelor cu caracter personal. Dacă scopurile menționate se referă la alte persoane sau la societate în general, iar subiecții datelor cu caracter personal nu și-au dat consimțământul în scris și în mod neechivoc, urmează să fie obținută autorizația Centrului în modul stabilit de lege.” cu textul ,,atunci când este solicitat de către subiectul de date cu caracter personal un serviciul medical, sau este necesară asigurarea sănătății publice ori în cazul unor situații de urgență de sănătate publică.”
  2. Propunem completarea la art. 32 cu un nou aliniat cu textul: (8)1 Prevederile art. 32 nu se aplică situațiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) și art. 7 alin. (2) din prezenta lege.

În concluzie, Asociația, în contextul evenimentelor declarate ca stare de urgență, vine să precizeze următoarele momente cruciale:

  1. Dreptul la viața privată și protecția datelor cu caracter personal nu este un drept absolut;
  2. Protecția datelor nu interzice colectarea și schimbul de date cu caracter personal;
  3. Consimțământul nu este întotdeauna o condiție necesară pentru transmiterea sau dezvăluirea legală a datelor;
  4. Exercițiul de echilibrul dintre interesul național și dreptul persoanei vizate este esențial!
  5. Minimizarea datelor personale trebuie să fie întotdeauna luată în considerare.